17020 Blog

Accreditaties met einddatum niet langer toegestaan in Duitsland

In Duitsland heeft de hoogste administratieve rechtbank, het “Bundesverwaltungsgericht“ (BVerwG), op 19 september 2018 bepaald dat de Duitse accreditatieinstelling (DAkkS) niet langer een einddatum aan de accreditatie van conformiteit beoordelende instellingen mag opleggen. Tot nu toe was een accreditatie van bijvoorbeeld laboratoria (ISO 17025) en Inspectie instellingen (ISO 17020) altijd vijf jaar geldig.

De klacht werd oorspronkelijk ingediend in 2015 door een provinciale geneeskundige dienst in de deelstaat Nedersaksen. Het betrof de accreditatie van een laboratorium en van een medisch laboratorium. Nadat de eerste en de tweede rechtsinstantie zich tegen de DAkkS uitgesproken hadden heeft nu ook de derde en laatste instantie de klager in het gelijk gesteld.

Redenen

Het BVerwG voert twee redenen aan, waarom een einddatum niet toestaan is. Ten eerste bestaat er geen rechtelijke basis voor. Noch in de Europese wetgeving (de EU-Verordening die over Accreditaties gaat (EG) Nr. 765/2008), noch in de Duitse wet die de Accreditatie-instelling betreft (AkkStellG) is het opleggen van een einddatum opgenomen. Ten tweede, zo argumenteerde de rechter, is een einddatum van een accreditatie niet nodig om het naleven van de voorwaarden van een accreditatie te borgen. Doordat de accreditatie instelling DAkkS doorlopend controles uitvoert kan bij een geconstateerde tekortkoming een maatregel zoals beperking, schorsing of intrekking snel opgelegd worden.

Nederlandse situatie

De Raad voor Accreditatie (RvA), de Nederlandse accreditatie instelling die conformiteits beoordelende instellingen accrediteert, werkt met een vierjaarlijks cyclus met jaarlijkse audits. De RvA vermeldt een einddatum op het accreditatiecertificaat. Of de uitspraak van de Duitse rechter ook gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse situatie, is niet duidelijk.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)