Type C inspectie-instelling

Een type C inspectie-instelling kan inspecties voor de eigen moeder-organisatie of voor derden uitvoeren terwijl de moeder-organisatie zelf betrokken is bij het ontwerp, de fabricage, de levering, het installeren, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren objecten.

De specifieke eisen die aan een Type C inspectie-instelling worden gesteld, zijn opgenomen in Bijlage A van ISO/IEC 17020:2012.

ISO/IEC 17020:2012 Bijlage A, Type C

In bijlage A (Annex A) van ISO/IEC 17020:2012 wordt opgesomd, waaraan een Type C inspectie-instelling dient te voldoen.

  • De inspectie-instelling dient maatregelen te treffen binnen de organisatie om veilig te stellen dat een adequate scheiding van verantwoordelijkheden is bewerkstelligd tussen de inspecties en de overige activiteiten;
  • Het ontwerp/fabricage/levering/installatie/service/onderhoud en de inspectie van eenzelfde item, dat wordt uitgevoerd door een Type C inspectie-instelling dient niet door dezelfde persoon te worden uitgevoerd.

Een uitzondering kan gemaakt worden indien geldende regelgeving expliciet toestaat dat eenzelfde persoon van een Type C inspectie-instelling zowel de inspectie als het ontwerp/fabricage/levering/installatie/ service/onderhoud mag uitvoeren en dit de inspectieresultaten niet negatief beïnvloedt.

Inspecties die door een Type C inspectie-instelling worden uitgevoerd kunnen niet worden aangeduid als een third party inspectie aangezien zij niet voldoen aan de vereisten m.b.t. onafhankelijkheid van de werkzaamheden die gelden voor een Type A inspectie-instelling.