17020 Blog

Nieuwe versie van het RvA Toelichtingsdocument T021 (monsterneming)

De RvA heeft een nieuwe versie van Toelichtingsdocument T021 gepubliceerd. Het betreft de 6e versie. Deze versie vervangt de 5e versie d.d. 6-2-2019. De nieuwe versie is beschikbaar op de site van de RvA. De T021 is bedoeld voor inspectie instellingen, die op basis van EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd zijn en aan testlaboratoria, die op basis van EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd zijn.

Het document T021 betreft de accreditatie van monsterneming.In punt 7 (pag.9) van de nieuwe T021 staat opgesomd welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Het betreft een aantal verwijderingen en een aantal uitbreidingen.

Verwijderd

Verwijderd zijn die verwijzingen op de EN ISO/IEC 17025 versie 2005 en de uitleg toepassing accreditatiemerk alsmede de scope voorbeelden.

Toegevoegd

Toegevoegd is in de tabel van hoofdstuk 2 het “Stand-alone” sampling. De tabel van de oude versie bevatte zes mogelijke situaties waarin het nemen van monsters kon plaats vinden en in de nieuwe versie zijn 10 mogelijke situaties opgenomen.

Een verdere toevoeging betreft het hoofdstuk 5.4. Bepaling van de meetonzekerheid waarin eisen en een referentiedocument m.b.t. meetonzekerheid ten aanzien van monsterneming vastgelegd zijn.

Uitzondering voor inspectie-instellingen

Voor inspectie -instellingen geldt de bepaling van het zelf moeten vaststellen van de meetonzekerheid niet.

5.4. (5e alinea) Voor “alleen inspectie-instellingen” is de eis van de bepaling om zelf de meetonzekerheid vast te stellen niet van toepassing indien er in de wettelijke toetsingscriteria al rekening mee is gehouden (verdisconteerd is) of indien er in de branche of wet aantoonbare afspraken gemaakt zijn of indien mets de opdrachtgever/opdrachtnemer expliciet is overeengekomen dat de meetonzekerheid niet in ogenschouw hoeft te worden genomen.

Heeft u vragen omtrent de relevantie van naleving van de T021 door uw inspectie instelling, neem gerust contact op met 17020-consultants.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink

Laatste posts van André Wisselink (alles)