17020 Blog

Inspecties tijdens en na de Corona-crisis

Het coronavirus (COVID 19), raakt iedereen, wereldwijd, particulieren en organisaties. Ook op basis van ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instellingen moeten nadenken, welke impact deze externe gebeurtenis op hun bedrijfsvoering kan hebben en adequate maatregelen ontplooien. Daarbij staan de bescherming van hun werknemers, hun klanten en het voortbestaan van de inspectie instelling centraal.

Als leidraad, hoe een (inspectie-) bedrijf resilient – oftewel veerkrachtig – kan worden, kan de ISO standaard 22301:2019 “Social security – business continuity management systems – requirements” dienen. Deze norm is recent herzien en eind 2019 gepubliceerd en gaat over bedrijfscontinuïteit in geval van een externe calamiteit (bijvoorbeeld aardebevingen, tsunami’s, kernreactorincidenten en pandemieën). Samengevat komt het erop neer dat een bedrijf de risico’s van het uitvoeren van zijn werk onder bijzondere omstandigheden in kaart dient te brengen en zijn bedrijfsvoering, voor zover mogelijk, dient aan te passen.

“Corona-eisen” van de RvA

Voor geaccrediteerde organisaties heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een document opgesteld, de T051 ”Management of extraordinary events or circumstances affecting RvA accredited bodies and their customers”. Dit document bevat expliciet ook bepalingen voor inspectiebedrijven. Wat geïnventariseerd dient te worden, met wie contact dient te worden opgenomen en welke informatie aan de RvA ter beschikking moeten worden gesteld. Idealiter kunnen deze additionele aspecten onderdeel van de reeds in gebruik zijnde risicoanalyse worden. Indien u vragen heeft hoe om te gaan met de nieuwe eisen, die voor uw inspectie instelling gelden, schroom niet en neem contact op met de 17020-consultants.

17020-consultants bereikbaar

Wij bezoeken u niet tijdens deze crisis, maar zijn uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar.

André Wisselink

André Wisselink

17020 Consultant at TwinSparc b.v.

Sinds 1991 actief in certificatie en inspectie. Richtte in 1996 zijn eigen inspectiebedrijf op waarvoor in 1999 accreditatie werd behaald. Sinds 2008 actief als consultant voor ISO/IEC 17020. Vragen? Stuur een E-Mail !

André Wisselink